Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Copy embed code:. Automatically changes to Flash or non-Flash embed. WordPress Embed Customize Embed. URL: Copy.

Presentation Description No description available. Slide1: Karapatan ng Mamamayang Pilipino Slide2: Karapatan sa buhayKalayaanat ari-arian Slide3: Ang buhay ay hindi nangangahulugan ng pisikal na katauhan lamang.

Kasama rito ang proteksyon ng lahat ng bahagi ng katawan at ng mga hindi pa isinilang. Gayundin ang pagpapalaglag sa batang nasa sinapupunan. May mga limitasyon din ang kalayaan sa demokrasya. Hindi ka maaaring gumalaw ng naaayon lamang sa inyong kagustuhan. Sa paggamit ng karapatang itodapat isaalang-alang ang kapakanan ng pambayang kalusugankaayusankaligtasan at pangkalahatang kagalingan. Slide4: Ang karapatan sa pagmamay-ari pananagutan ng konstitusyon.

Karapatan ng taong magmay-arin ag angkinmamahalagumamit at isaayos ang mga mahalagang bagay tulad ng lupagusalisasakyan at iba pang bagay na makabuluhan Slide5: Karapatan sa makatarungang Pagpapairal ng batas Slide6: Ang makatarungang pagpapairal ng batas ay nangangahulugan ng pantay na pagsunod sa itinakda ng batas.

Termination letter position eliminated

Ito ay isang katiyakan na ang batas ay makatwiran at makatarungan. Ito ay paraan din upang maunawaan ng pamahalaan ang di tumpak na pagkumpiskapag-agaw at pag-ilit ng mga ari-aian nang walang paglilitis. Slide7: Karapatan sa pantay na Proteksyon sa batas Slide8: Ang lahat ng taong naninirahan sa bansa ay may karapatan sa pantay-pantay na proteksyon sa batas.

Korean dramas are terrible

Nangangahulugan ito na hindi dapat gumawa ang pamahalaan ng di-makatwirang pagtatangi o pagtingin sa mga taong nabibilang sa magkakatulad o iba't ibang pangkat. Slide9: Karapatan laban sa hindi makatarungang p aghahalughog at pagdakip Slide Hindi maaring dakpin ang tao kung walang warrant of arrest. Ang di makatwirang paghalughog o pagsamsam sa pamamahaypapeles at mga bagay - bagay ng walang search warrant ay di dapat isagawa.

Slide Karapatan sa pagiging lihim ng Komunikasyon at korespondensiya Slide Walang sinumang tao ang may karapatang magbukas ng liham ng iba maliban sa utos ng hukuman o kapag hinihingi ang kaligtasang pambayan.May mga karapatan ang mga mamimili na maaring hindi nabibigyang pansin o lingid sa kaalaman ng publiko. Ibinahagi ng Division Chief ng Consumer Protection Division ng Department of Industry na si Romeo Faronilo sa mga media practitioners ang mga karapatan at tungkulin ng mga mamimili.

Una ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Karapatan din ng mga mamimili na mabigyan ng katiyakang ligtas ang binibiling produkto. May makikitang mga logo sa mga binebentang produkto na nanganaghulugang dumaan ito sa tamang pagsusuri at masisiguradong ligtas itong gamitin.

Pangatlo ay karapatan sa patalastasan o karapatang mapangalagaan ang mamimili laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etika at iba pang hindi wastong gawain.

Maaaring ireklamo ang produkto o serbisyo kung hindi nito nasunod ang ipinangako nito. Sumunod ang karapatag pumili.

Mga Karapatan ng Bata

Karapatang dinggin. Ang mga consumer ay kailangang makatiyak sa kanilang kapakanan patungkol sa paggawa at pagpapatupad ng ano mang patakaran ng pamahalaan. Nagkakaroon ng mga public hearing upang dinggin ang mga opinyon at mungkahi ng publiko.

Pang anim, may karapatang bayaran at tumbasan sa ano mang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto na binili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin.

Dapat na magkaroon ang isang mamimili ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o nang pag-aayos sa paghahabol. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan ng mga consumer upang makagawa ng hakbanging makakatulong sa mga desisyong pangmamimili.

At ang panghuli sa mga karapatan ay ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran upang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Kaakibat sa mga nasabing karapatang ito ay ang mga tungkulin ng mga mamimili na maging matalino sa pagpili at pagsuri ng mga produkto at serbisyo.

Your email address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Show Categories Toggle navigation. August 29, Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.

Search for: Search Popular Posts.Maipaliwanag ang konsepto ng karapatang pantao at ang mga uri at batayan nito. Makapagbigay ng mga halimbawa ng mga karapatang pantao batay sa mga uri nito. Mailahad ang mga isyu at uri ng paglabag sa karapatang pantao at masabi ang mga hakbang upang malunasan ang mga paglabag sa karapatang pantao.

Ang tao ay may pangangailangan na dapat matugunan upang mabuhay siya nang may dignidad. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isilang.

Indibidwal o personal na karapatan ito ay mga karapatan na pag-aari ng isang indibidwal na tao para sa pag-unlad ng sariling pagkatao at kapakanan.

Karapatang Sibil karapatan ng tao upang mabuhay na malaya at mapayapa. Karapatang Pulitikal karapatan ng tao na makisali sa mga proseso ng pagdedesisyon ng pamayanan. Karapatang Panlipunan karapatan mabuhay ang tao sa isang lipunan at upang isulong ang kanyang kapakanan d. Karapatang Pangkabuhayan karapatang ukol sa pagsusulong ng kabuhayan at disenteng pamumuhay.

Hitman 2 not launching steam

Karapatang Kultural karapatan ng tao na lumahok sa buhay kultural ng pamayanan at magtamasa ng siyentipikong pag-unlad ng pamayanan. Panggrupo o kolektibong karapatan ito ay mga karapatan ng tao na bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan, pangkabuhayan at pangkultural na pag-unlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng malusog na kapaligiran.

Pangunahin sa karapatan ng tao ay ang karapatang mabuhay ng may dignidad.

karapatan slideshare

Pisikal na paglabag sa Karapatang Pantao. Pisikal na paglabag ang turing kapag ang nasaktan ay ang pisikal na pangangatawan ng tao. Sikolohikal o emosyonal na paglabag sa Karapatang Pantao.

Ang pisikal na pananakit ay nagdudulot ng trauma sa isang tao. Ito ang nagiging dahilan kaya nawawalan ng kapayapaan ng loob ang isang tao at bumababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili.

Ito ay makikita kung ang tao ay walang kabuhayan, mababa ang kalayaan sa lipunan at wala siyang kapangyarihang magdesisyon para sa sarili, pamilya, sa pamayanan, sa bansa at sa daigdig. Pagdulog sa mga lokal na hukuman. Edukasyon para sa karapatang pantao 4.

Ito ay pagtatamasa ng kanyang mga pangangailangan upang siya ay mabuhay. Ang Karapatang Pantao ay may dalawang 2 uri: ang indibidwal at pangkatan. Ang Karapatang Pang-Indibidwal ay ang karapatang sibil, pulitikal, pangkabuhayan, pangkultural at panlipunan.

Ang Karapatang Pangkatan ay ang karapatang pangkultura, pangkabuhayan at panlipunan. Ang pagtukoy sa karapatang pantao ay isang hakbang upang ito ay maproteksyunan laban sa paglabag.

Katipunan ng Mga Karapatan

Ang kaalaman ng isang tao sa kanyang karapatan ay susi upang mapangalagaan hindi lang ang sarili niyang karapatan kung hindi ang karapatan ng ibang tao upang ang bawat isa ay makapamuhay ng matiwasay at mag dignidad. Learn more about Scribd Membership Home. Read Free For 30 Days. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers.

Start Free Trial Cancel anytime.

AP Y4 Aralin 2: Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Mga Isyu Sa Karapatang Pantao. Uploaded by Jelly Bean. Document Information click to expand document information Description: AP. Date uploaded Jul 16, Did you find this document useful?

Is this content inappropriate? Report this Document.Ang mga pook na ito ay naging pamayanan. Dito nagsimula ang mga lungsod-estado o polis kung saan hango ang salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya, politika at politiko.

May malalaki at maliliit na polis. Ang pinakahuwarang bilang na dapat bumuo ng isang polis ay 5, na kalalakihan dahil noon ay sila lamang ang nailalagay sa opisyal na talaan ng populasyon ng lungsod — estado. Karamihan sa mga polis ay may mga pamayanang matatagpuan sa matataas na lugar na tinawag na acropolis o mataas na lungsod. Acropolis — Ang pinakamataas na na lugar sa mga lungsod-estado kung saan itinayo ng mga Greek ang kanilang mga templo.

Sa panahon ng digmaan, ito ang naging takbuhan ng mga Greek para sa kanilang proteksyon.

Mga Isyu Sa Karapatang Pantao

Samantala, ang ibabang bahagi naman ay tinawag na agora o pamilihang bayan. Napapaligiran ng mga pamilihan at iba pang mga gusali na nagbigay daan sa malayang bilihan at kalakalan. Sa mga lungsod-estado, naramdaman ng mga Greek na sila ay bahagi ng pamayanan.

karapatan slideshare

Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob naman nila dito ang kanilang katapatan at paglilingkod. Hindi lahat ng mga nasa lungsod — estado ay mamamayan nito. Ang mga lehitimong mamamayan ay binigyang karapatang bomoto, magkaroon ng ari -arian, humawak ng posisyon sa pamahalaan, at ipagtanggol ang sarili sa mga korte.

Bilang kapalit, sila ay dapat na makilahok sa pamahalaan at tumulong sa pagtatanggol sa mga polis sa panahon ng digmaan. Ang lahat ng ito, dagdag pa ang paglago ng kalakalan, ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga lungsod-estado.

Kasabay nito ang mabilis na paglaki ng populasyon na naging pangunahing dahilan naman kung bakit nangibang lugar ang mga Greek. Ang iba ay napadpad sa paligid ng mga karagatang Mediterranean at Iton. Bagamat napunta sila at nanirahan sa malalayong lugar, di nawala ang kanilang ugnayan sa pinagmulang lungsod — estado o metropolis.

Mula sa mga Phoenician ay nakuha nila ang ideya ng alpabeto na naging bahagi naman ng kanilang sariling alpabeto. Ginamit din nila ang mga teknik ng mga Phoenician sa paggawa ng mas malalaki at mabibilis na barko. Sa mga Sumerian naman ay namana nila ang sistema ng panukat. Mula naman sa mga Lydian ay natutuhan nila ang paggamit ng sinsilyo at barya sa pakikipagkalakalan. Agora — Isang bukas na lugar sa gitna ng lungsod kung saan maaaring magtinda o magtipon-tipon ang mga tao.

Share this: Twitter Facebook. Like this: Like Loading Post to Cancel. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy.Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, or ariarian ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas.

Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin.

Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayabang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili.

Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampulitika. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kun gpara sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan.

Ang kaalaman sa mga opisyal na rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon, o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi lalabag sa batas.

Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran. Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang mala-panghukuman at sa sat na tulong pambatas nang dahil sa karalitaan.

Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. Ipinagbabawal ang mga lihim kulungan, solitaryo, ingkomunikado, o iba pang katulad ng anyo ng detensyon. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na pyansa. Gayon man, matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at di makatwiran ang kanyang kabiguang humarap. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasan pambayan.

Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, mala-panghukuman, o pampangasiwaan. Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang kamatayan. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa iisang paglabag.

Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pakaabswelto sa ilalim ng alin man dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding kagagawan. Your email address will not be published. Notify me of follow-up comments by email. Skip to content. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata.

Yi camera google assistant

Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder.May karapatan ang mga manggagawa na makilahok sa pagbuo ng mga alituntunin ng kumpanya na nakaka-apekto sa kanilang karapatan, benepisyo at kaayusan.

Maaring magbuo ng isang Labour Management Council LMC para sa layuning ito, kung saan ang mga kinatawan ng mga manggagawa ay inihalal ng karamihan ng mga empleyado. Maternity Leave May karapatan sa maternity leave ng 60 days para sa normal delivery at 78 days para sa caesarean ang mga buntis na empleyada.

Pagbuo ng Samahan Labour Union Lahat ng manggagawa ay may karapatan magbuo ng kanilang sariling samahan. Ang kasapi ng samahan labour union ay hindi dapat patawan ng labis na kabayaran. Ang mga namumuno ng samahan ay dapat magbigay ng kumpletong report ukol sa kaperahan ng samahan. Ang mga kasapi mismo ang dapat makapagpili ng kanilang opisyales, kasama na ang mga namumuno sa national union o pederasyon.

Dapat makapagpasya ang mga kasapi sa mga alituntunin ng kanilang samahan sa pamamagitan ng secret ballot. Hindi dapat makialam ang employer sa pagbuo ng samahan ng kanyang mga manggagawa. Ugnayan ng Management at Labour May karapatan ang mga manggagawa na makilahok sa pagbuo ng mga alituntunin ng kumpanya na nakaka-apekto sa kanilang karapatan, benepisyo at kaayusan.

Karapatan Magwelga May karapatan magwelga ang mga manggagawa pagkatapos magbigay ng 30 araw na paunawa liban lang kung nagwewelga dahil sa pagbubuwag ng unyon na hindi kailangan magbigay ng paunawa.

karapatan slideshare

Bawal tanggalin sa trabaho ang mga manggagawa dahil sa illegal na pagsasara ng kumpanya o dahil sa welga na legal. Bawal hadlangan ang mapayapang welga. Pagtatalaga sa Trabaho Hindi maaaring tanggalin sa trabaho ang isang manggagawa kung walang tamang dahilan. Ang empleyadong tinaggal sa trabaho kahit walang tamang dahilan ay ibabalik sa kanyang dating puwesto kasama ang mga seniority rights at pagbayad ng naantalang sahod at mga benepisyo na epekto ng kanyang pagalis sa trabaho. And panahon ng pagkain ay 60 minuto at hindi ito kabilang sa walong 8 oras.

Ang oras ng trabahong panggabi ay ng gabi hanggang ng umaga. Ang pagbayad sa pakyao o piece work ay binabatay sa pagaaral ng DOLE o sa bunga ng pagsangguni sa samahan ng mga manggagawa at mga employer. Ang sahod ay dapat bayaran ng hindi lalampas ng kinsenas. Hindi dapat bawasan ang sweldo ng manggagawa liban sa a pagbayad ng insurance para sa manggagawa; b bayad sa unyon, at c ibang mga kabayaran na nakasaad sa batas o ayon sa mga utos ng DOLE.Karapatan ng bawat sanggol na siya ay isilang.

The Child has the right to be born. Karapatan ng bawat nilalang na bigyan ng pangalan. The child has the right to be given a name. Karapatan ng mga bata na kumain upang lumaki at lumusog. The child has the right to eat to become healthy and strong. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng sapin sa katawan. The child has the right to have clothing. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng tirahan. The child has the right to have a shelter.

Karapatan ng mga bata na matutong gumalang at lumaking may magandang asal. The child has the right to grow with moral values.

Karapatan ng mga bata na makapag-aral. The child has the right to a formal education. Karapatan ng mga bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid. The child has the right to grow in a clean environment. Karapatan ng mga bata na tumira sa ligtas at payapang lugar.

5 prong ignition switch wiring diagram

The child has the right to live in a peaceful place. Karapatan ng mga bata na makapaglaro at maglibang. The child has the right to play and enjoy. Karapatan ng mga bata na mapagbuti ang kakayahan o talino. The child has the right to develop and improve his abilities and talent.